Antropologická biotypologie

objektivně kriterická věda zabývající se povahou a zdravím člověka

Poznáte ladění povahy?

optimista

pesimista

Vybrané disciplíny antropologické biotypologie

Z více než 30 disciplín antropologické biotypologie následuje příklad několika
nejznámějších. Antropologická biotypologie nepreferuje žádnou ze svých disciplín. Všechny disciplíny antropologické biotypologie poskytují možnosti náležitého kontrolního ověření. 

V praktickém životě si to může ověřit a zjistit dokonce každý laik tím způsobem,
že se může zapojit do pátrání, zkoumání, průzkumu (explorace) s cílem vědeckou
metodou ověřovat, získávat výsledné výstupy a výsledky.

Antropometrie - metoda měření lidského těla a jeho různých částí
Bazilogie - nauka o chůzi
Daktyloskopie - nauka o dermatoglyfických znacích na dlaních a chodidlech
Frenologie - zjišťování povahy podle tvaru lebky
Fyziognomika- disciplína zjišťující povahové vlastnosti podle tvarů těla, zejména obličeje
Grafologie - posuzování povahy podle písma
Chirognomie - nauka o vývoji tvarů ruky
Chirologie - nauka o tvarech ruky
Irisgrafie - diagnostika zdraví podle znaků na očích
Kineziologie - nauka o pohybovém aparátu lidského těla
Metoskopie - (metoposkopie) posuzování povahy podle vrásek na čele
Morfologie - nauka o tvarových vlastnostech
Patologie - disciplína zaobírající se chorobnými jevy a pochody v organizmu
Pedignomie - posuzování povahy a zdravotního stavu z tvarů chodidla
Pedologie - posuzování vlastností podle chůze (výraz má i jiné významy)
Pedomantie - nauka o vrozených dispozicích na choroby
Pupilometrie - posuzování psychického stavu podle změn velikosti, tvaru a barvy zřítelnice
Somatologie - nauka o složení a funkcích lidského těla
Somatoskopie - nauka porovnávající vývoj, velikost nebo absenci vnějších znaků lidského těla